З 26 по 30 травня 2014 року в рамках проекту TEMPUS 543966

“Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку”  «HIGHER ENGINEERING TRAINING FOR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (HETES)» відбувся навчальний візит представників українських університетів в Гентський католицький університетський коледж (KAHO Sint-Lieven)  (м.Гент, Бельгія), який є складовою мережі університетів та університетських коледжів Фландрії (Бельгія) –  Асоціації Католицький університет Льовен  (Associatie KU Leuven). Від ІФНТУНГ представниками були викладачі каф. ТДМ проф. Райтер П.М.  та доц. Доценко Є.Р. Навчання з пред­­став­ни­ками навчаль­них закладів України проводилось на базі інженерно-технічного факуль­тету  університетського коледжу KAHO Sint-Lieven.

Основна мета навчання полягала у знайомстві з досвідом викладачів та дослідників універ­ситетського коледжу в галузі модифікації складових інже­нер­ної освіти  (навчальних програм, під­хо­дів до формування навичок і результатів навчання, методів навчання) відповідно до вимог ста­лого розвитку суспільства. Основна увага авторів доповідей була зосереджена на методології  ви­рішення конкретних інженерних та технологічних завдань шляхом поєднання технічно, еконо­міч­но та екологічно збалан­со­ваних рішень, що втілюють ідеї та вимоги сталого розвитку. Цікавим і вар­тим, на нашу думку, впровадження в практику навчання наших університетів є методологія фор­мування екологічно зба­лансованого інженерного мислення студентів, що поєднує, як набуття екологічно-орієнтованих теоретичних знань, наприклад, у проектуванні будівель, освітлення, ре­жи­мів роботи про­мис­ло­во­го обладнання, так і практичних навичок для вирішення поставлених за­дач з врахуванням, зо­кре­ма, вимог енергозаощадження та мінімального екологічного впливу на довкілля. Це було реально продемонстровано в дослідних та навчальних лабораторіях на уста­нов­ках з дослідження теплоізоляційних матеріалів на основі вторинної та екологічно чистої сировини та на установках по дослідженню конструкцій дверей, віконних рам, які забезпечують мінімальні втра­ти теплової енергії. Характерною особливістю навчання студентів коледжу є його глибоку по­єд­­нання з науково-дослідніми роботами викладачів та дослідників по вирішенню конкретних тех­ніч­них задач сталого розвитку. Це було продемонстровано на прикладі розробки методології,  тех­­­нічних рішень та реальних конструкцій будинкових та гаражних пристроїв для заряджання елек­тро­енергією акумуляторів електромобілів, які знаходять все більше поширення в Європі.

Доцільним для запозичення є також досвід бельгійських  колег в напрямку навчання опти­мальному вибору як енергоощадних джерел світлової енергії, так  і найбільш оптимальному роз­мі­щенню цих джерел світла, зокрема в навчальних аудиторіях і дослідних лабораторіях.  На реальних при­кладах нам було продемонстровано, яким чином застосування сучасних мережевих технологій (Profinet, Profienergy) в реалізованих студентських та науково-дослідних проектах  забезпечує поєднання мінімізації екологічних ризиків, витрат матеріалів та забезпечення енерго­ощад­них режимів роботи промислового обладнання. Особливий інтерес делегації викладачів ук­ра­їн­ських вузів викликало відвідування автомобілебудівного підприємства фірми Volvo в  м.Гент, де здійснюється виготовлення майже половини легкових автомобілів вказаної фірми. Технологи підприємства, які знайомили нас з одним з найсучасніших виробництв, дали можливість в процесі екс­курсії познайомитись з практичним досвідом втілення на підприємстві підходів по забезпе­ченню сталого розвитку таких великих виробництв.

Отримані в процесі засідань та екскурсій знання та досвід наших бельгійських  колег до­зво­лять нам вдосконалювати навчальний процес наших вузів в напрямку забезпечення сталого розвитку економіки  України, а також впровадження результатів наукових досліджень.

 

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?