Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі технічної діагностики і моніторингу

1

«Відновлювальна енергетика»: кредитів – 2; 9 семестр

Мета курсу: формування у студентів уявлення про відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх використання, а також роль відновлюваних джерел енергії в житті людини та в функціонуванні держави.

Завдання вивчення дисципліни: надати студентам вміння правильно визначати роль відновлюваних джерел енергії як складових окремих систем енергопостачання, так і паливно-енергетичного комплексу країни в цілому, визначати механізми впливу при їх використанні на розвиток енергетики та держави, в тому числі на екологічну та соціальну сфери її діяльності. Головним результатом отриманої системи знань повинно бути вміння визначати доцільно економічні рамки їх використання та оптимальні варіанти поєднання відновлюваних джерел енергії з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енергопостачання і зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище.

2

«Екологічна стандартизація і сертифікація»: кредитів – 5; 9 і 10 семестри

Мета курсу: надання студентам основ теоретичних знань з екологічної стандартизації та сертифікації, суть якої полягає у встановленні таких взаємопов’язаних норм, правил і вимог на основі яких можна реалізувати широку програму захисту навколишнього середовища.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити майбутніх спеціалістів екологів з основоположними поняттями стандартизації і сертифікації; навчити їх практично використовувати екологічні стандарти при подальшій роботі на підприємстві, з метою проведення його сертифікації; доповнити професійну базу знань студентів головними міжнародними екологічними стандартами, які використовуються в Україні (ДСТУ серії ISO 14000, 9000).

3

«Енергетична ефективність та контроль устаткування і споруд»:  кредитів – 3; 9 семестр

Мета курсу: вивчення принципів, способів і засобів забезпечення енергоефективності для технологічного устатковання та споруд, формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) з сучасних підходів до виконання енергетичного контролю промислових підприємств, об’єктів нафтогазового комплексу і житлового комунального господарства, вивчення прийомів і способів виконання різних етапів проведення інструментального енергетичного аудиту.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів наступних компетенцій: здатність контролювати виконання виробничої програми на основі врахування вимог споживачів; екологічна грамотність; здатність осмисллено застосовувати методи наукового дослідження: теоретичні та експериментальні дослідження; володіти методами математичного моделювання в процесі виконання наукових досліджень.

4

 «Енергетичний менеджмент»: кредитів – 5; 9 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з використання основних функцій енергетичного менеджменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) про енергетичний менеджмент, як технічну і управлінську функцію, завдання якого полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, керуванні споживанням енергії таким чином, щоб вона використовувалась з максимальною ефективністю.

5

«Методи обробки інформації та ринок енергії»:  кредитів – 3; 7 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з аналізу подій, явищ та процесів на ринках енергії, виконання опрацювання інформації що присутня на цих ринках з метою оцінки різних факторів та прогнозування фінансово-економічних показників на енергетичних ринках; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: дати майбутнім спеціалістам знання про основи функціонування оптового ринку електроенергії, ринку газу і нафти в Україні та за кордоном; методи обробки інформації, що характеризує різні параметрів процесів на ринках енергії; принцип формування тарифів як інструменту забезпечення ефективності діяльності енергопостачальний компаній; методи обробки результатів вимірювань, що описують як стаціонарні так і нестаціонарні процеси; базові нормативні документи що визначають функціонування енергетичних ринків в Україні.

6

«Методи та засоби технічної діагностики»: кредитів – 3; 9 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового господарства; дати практичні рекомендації з технології проведення технічного діагностування методами, що регламентовані як базові відповідними нормативними документами України.

Завдання вивчення дисципліни: познайомити з пристроями, які застосовуються в процесі виконання завдань технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового господарства; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента.

7

«Методи екологічної діагностики»: кредитів – 3; 5 семестр

Мета курсу: полягає в отриманні майбутнім спеціалістам теоретичних знань і практичних рекомендацій по застосуванню сучасних методів екологічної діагностики для виконання інженерних досліджень в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; розвитку творчого мислення, підвищенні рівня загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: опанування знаннями з питань технології діагностування, фізичних основ методів екологічної діагностики; ознайомлення з основними методами екологічного діагностування та моніторингу (радіаційний, хімічно-аналітичний, оптичний, тепловий, радіохвильовий, озонометрія, моніторинг УФ-випромінювання, магнітних і електричних полів);             набуття досвіду у виборі технічних засобів екологічної діагностики залежно від специфіки об’єкту та умов проведення контролю та діагностування.

8

«Метрологія, сертифікація і стандартизація»: кредитів – 2; 3 і 8 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації заходів з метрології, стандартизації і сертифікації зварних конструкцій і продукції; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: надати майбутньому спеціалісту практичних навиків та умінь застосовувати положення метрології і організацію метрологічної служби на Україні та за кордоном; методи вимірювання різних параметрів технологічних процесів зварювання; принцип вибору зразкової апаратури для калібрування і повірки промислових приладів і вимірювальних каналів; методи обробки результатів вимірювань, способи підрахунку і зменшення похибок вимірювань; науково-методичні і організаційні основи стандартизації та сертифікації;    структуру та вимоги до змісту нормативних документів: технічні умови, стандарт підприємства.

9

«Нетрадиційні енергоресурси»: кредитів – 3; 9 і 10 семестри

Мета курсу: опанування знаннями з питань загальної енергетики, енергопостачання, енергозбереження; визначення ролі та місця в житті людства перетворення енергії, паливно -енергетичних ресурсів; ознайомлення з головними аспектами взаємодії об’єктів енергетики і навколишнього середовища; набути досвіду у виборі альтернативних, нетрадиційних джерел енергопостачання, розрахунку навантаження і споживання енергії, визначенні основних параметрів енергоносія; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння майбутніми фахівцями основних понять і принципів енергетики; принципів функціонування традиційної енергетики і паливно-енергетичного комплексу; основних видів та понять нетрадиційної енергетики (геліоенергетика, вітроенергетика і мала гідроенергетика, біоенергетика); вмінь застосувати принципи енергетичного аудиту і менеджменту для нетрадиційної енергетики.

10

«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»: кредитів – 3; 3 семестр

Мета курсу: формування у студентів уявлення про нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх використання, а також роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в житті людини та в функціонуванні держави.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутніх фахівців правильно визначати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як складових окремих систем енергопостачання, так і паливно-енергетичного комплексу країни в цілому, визначати механізми впливу при їх використанні на розвиток енергетики та держави, в тому числі на екологічну та соціальну сфери її діяльності; визначати доцільно-економічні рамки їх використання та оптимальні варіанти поєднання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енергопостачання і зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище.

11

 «Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі»:  кредитів – 5; 3 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації заходів з метрології, стандартизації і сертифікації, автоматизації технологічних процесів нафтогазового виробництва та проведення контролю якості нафтогазового обладнання і продукції; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутнього фахівця самостійно підготовити і здійснювати конкретний вимірювальний експеримент; здійснювати елементарну наладку вимірювальних приладів; проводити повірку приладів, оцінювати її результати; користуватися правилами побудови схем автоматизації і обґрунтовувати вибір регульованих, контрольованих, сигналізованих параметрів; грамотно користуватися фондом стандартів, проводити кваліфікаційний пошук по спеціалізованих питаннях підготовити технічні умови на продукцію чи процес; застосовувати методики управління якістю і засоби контролю якості у нафтогазовому виробництві.

12

«Основи енергетичного аудиту»: кредитів – 3; 7 семестр

Мета курсу: формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) з сучасних підходів до виконання енергетичного аудиту промислових підприємств та житлових об’єктів, вивчення прийомів і способів виконання різних етапів проведення енергетичного аудиту, розроблення і обґрунтування заходів для підвищення ефективності використання енергії та енергоносіїв;           дати майбутнім спеціалістам знання методики проведення енергетичного аудиту технологічного устаткування, систем електропостачання, холодильного обладнання, насосних, компресорних, освітлювальних, теплоперетворюючих систем та інших систем енергетичного менеджменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: підготовка студентів до самостійної інженерної діяльності з питань енергетичного аудиту.

13

«Стандартизація, сертифікація, управління якістю»: кредитів – 3; 5 і 6 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції, процесів та послуг; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі стандартизації, сертифікації, кваліметрії; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних із реалізацією процедур оцінки відповідності, управління якістю продукції, процесів та послуг в промисловості.

14

«Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг»: кредитів – 3,6; 7 семестр

Мета курсу: надання студентам основ теоретичних знань у галузі державного регулювання туристичних послуг. Завдання дисципліни і повне оволодіння студентами питаннями стандартизації, сертифікації та управління туристичними послугами, а також питаннями особливості ліцензування туристичної діяльності в Україні.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити майбутніх спеціалістів у сфері туристичного бізнесу з основоположними поняттями стандартизації та сертифікації, а також управління якістю у сфері надання туристичних послуг; вивчення методики практичного використання стандартів у сфері туристичних послуг при подальшій роботі на підприємстві, з метою проведення його сертифікації; доповнення професійної бази знань студентів основними нормативними документами, нормативно-правовими актами у сфері туризму.

15

«Стандартизація»: кредитів – 3; 3 семестр

Мета курсу: одержання студентами знань про теоретико-прикладний характер стандартизації в Україні та за кордоном.

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам ґрунтовні та систематичні знання про функції стандартизації у суспільстві; розкрити стан розвитку стандартизації в Україні та за кордоном; сформувати у студента уміння і навички складання, написання та оформлення професійних документів з опорою на стандарти; дати студентам знання про стандартизацію вимог до інформаційних видань.

16

 «Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта»: кредитів – 3; 9 і 10 семестри

Мета курсу: формування у студентів: знань сучасних теорій сталого розвитку суспільства; світогляду, що базується на принципах сталого розвитку, систематизації та засвоєння інформації з питань сталого розвитку; здатності формалізувати – переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд, тобто здійснювати теоретичне абстрагування. Такі здатності допоможуть спеціалісту розв’язувати конкретні професійні проблеми через участь у широкій дискусії громадськості з актуальних проблем сталого розвитку суспільства; умінь при здійсненні виробничої або соціальної діяльності мислити раціонально, послідовно і аргументовано; навичок користування набутими екологічними, економічними і суспільними знаннями за умов конкретної інженерно-конструкторської та науково-дослідної роботи.

Завдання вивчення дисципліни полягають в наступному: сформулювати основні теоретичні положення концепції сталого розвитку, показати, що означає сталий розвиток і які цілі він переслідує; описати існуючі методології та напрацьовані за десятиліття заходи сприяння розвитку, орієнтованому на громадське суспільство, приклади і різні інструменти соціальної мобілізації, висвітлити головні кроки щодо їхнього успішного застосування, умови та обмеження їх використання, зокрема, в Україні; сприяти розумінню того, що з розвитком інформаційних технологій настає час, коли для визначення законів гармонійного розвитку суспільства необхідно використовувати наукові методи, зокрема ті, що базуються на системному підході.

17

«Технічна діагностика систем нафотогазпостачання»: кредитів – 3; 9 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення контролю технічного стану систем нафтогазопостачання; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів та виробів; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та забезпеченням якості систем нафтогазопостачання.

18

«Технічна діагностика бурового на нафтогазопромислового обладнання»: кредитів – 1,5; 7 і 8 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення контролю якості бурового обладнання та інструменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів та виробів; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та забезпеченням якості бурового обладнання та інструменту.

19

«Інформаційні технології в енергетиці»: кредитів –   ; 9 семестр

Мета курсу:дати майбутнім спеціалістам теоретичні знання про принципи функціо­нування сучасних автоматизованих інформаційних систем управління та обліку енергоресурсів; ознайомитись з інтегрованими системами керування ресурсами, сервіса­ми саll-центрів та білінгових систем, геоінформаційними та мобільними техноло­гіями в енергетичній сфері та методологіями їх практичного застосовування; ознайомитись з практикою створення та підтримки функціонування ін­формаційно-вимірювальної системи енергокомпанії для виконання завдань енер­гетичного менеджменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури магістра.

Завдання вивчення дисципліни:ознайомити майбутніх фахівців із інформаційними технологіями та сервісами, що застосовуються для реалізації функцій енергетичного менеджменту; ознайомити з будовою, принципами функціонування та можливостями інтегрування новітніх інформаційних систем в енергетику та енергетичний менеджмент; ознайомити із завданнями, будовою та принципами функціонування інформаційно-вимірювальних систем для виконання завдань енергетичного менеджменту на підприємствах, установах та комунальній сфері.

20

«Енергоефективність та енергопланування»: кредитів – 2,5; 9 і 10 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів; дати практичні рекомендації з технології та порядку проведення енергетичного аудиту, а також структури та порядку оформлення звітних документів за результатами аудиту; познайомити з шляхами підвищення енергоефективності діючих енергетичних установок та новими технологіями перетворення енергії; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутнього спеціаліста самостійно провести аналіз по визначенню ефективності використання енергоносіїв; визначити основні проблеми з якими пов’язані процеси виробництва, розподілу та споживання енергії; розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів; грамотно користуватися фондом нормативних документів, проводити кваліфікаційний пошук по спеціалізованих питаннях;        підготовити документи по результатах енергетичного аудиту.

21

«Енергоощадність в теплотехнічних процесах та установках»: кредитів – 2,5; 6 семестр

Мета курсу: придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок аналізу та розрахунку кількісних показників теплоенергетичних потоків в системах теплопостачання і вентиляції, засвоєння методик розрахунку та умінь з конструювання енергоефективних систем створення і підтримання мікроклімату, використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергопостачання, моделювання процесів в енергозберігаючих системах та їх експериментальне дослідження.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння знанням про сучасні технології виробництва, споживання та утилізації енергії, про фізичну природу цих процесів, засвоєння основних понять і визначень, вивчення кількісних характеристик процесів перетворення теплоти і енергії та методів їх застосування для рішення практичних завдань по розрахунку процесів раціонального використання енергоресурсів і теплоутилізації, вмінням розрахувати основні експлуатаційні показники і характеристики енергозберігаючого обладнання.

22

 «Контроль якості зварювання»: кредитів – 1,5; 8 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення контролю якості зварних з’єднань металоконструкцій і елементів обладнання; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів та виробів; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних з технічною діагностикою зварних з’єднань.

23

«Метрологія і стандартизація»: кредитів – 1,5; 6 і 8 семестри

Мета курсу: формування у майбутніх спеціалістів в галузі геодезії знань основних положень та визначень у сфері метрології та стандартизації, прийнятих в Україні, міжнародних одиниць вимірювання фізичних величин та їх похідних, про установлені правила передач одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювань; мати загальну уяву про державну та міжнародну метрологію та стандартизацію, їх діяльність, нормативну базу та їх зв’язок в комплексному управлінні якістю продукції; вміти оцінювати точність робіт при створенні картографічного матеріалу, інвентаризації земель, паспортизації магістральних нафтогазопроводів і т.п.; проводити метрологічну експертизу конструкторської та технологічної документації.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутнього фахівця більш кваліфіковано і ефективно використовувати стандартизацію державного метрологічного забезпечення з єдності і потрібної точності вимірювань при розкритті невідповідності результатів вимірювань, розв’язувати задачі підвищення їх точності орієнтуватися в рішеннях Держстандарту і міжнародних організацій з питань метрології і стандартизації на сучасному рівні.

24

«Основи науково-дослідної роботи»: кредитів – 1,5; 6 семестр

Мета курсу: ознайомлення й навчання студента з основами науково-дослідної роботи, методологією і методами виконання науково-дослідних робіт, вирішенням творчих технічних завдань у відповідних галузях.

Завдання вивчення дисципліни: поглиблене ознайомлення студентів з основами проведення науково-дослідних робіт, оформлення їх результатів, а також засвоєння знань:

–           про суть і методи виконання науково-дослідних робіт;

–           технологію і типологію досліджень;

–           виготовлення і апробацію експериментальних взірців дослідницької роботи;

–           впровадження в експлуатацію.

25

«Система управління якістю»: кредитів – 2,5; 10 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з побудови, впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю в державних установах, закладах та підприємствах будь-яких форм власності; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями практичних навиків у грамотному користуванні фондом стандартів, проведенні кваліфікаційного пошуку по спеціалізованих питаннях; підготовленні технічних умов на продукцію чи процес; застосовуванні методики управління якістю при здійсненні управлінських функцій; розробленні, впровадженні та реалізації системи управління якістю на базових об’єктах управлінської діяльності.

26

«Технічна діагностика електрообладнання»: кредитів – 1,5; 6 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи та практичні рекомендації з організації та проведення технічної діагностики основних видів електрообладнання; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять, завдань і принципів реалізації технічної діагностики електрообладнання; вивчення методів, методик, технологій, чинних нормативних документів та стандартів, пов’язаних з технічним діагностуванням електрообладнання.

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?