Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі технічної діагностики і моніторингу

1

«Відновлювальна енергетика»: кредитів – 2; 9 семестр

Мета курсу: формування у студентів уявлення про відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх використання, а також роль відновлюваних джерел енергії в житті людини та в функціонуванні держави.

Завдання вивчення дисципліни: надати студентам вміння правильно визначати роль відновлюваних джерел енергії як складових окремих систем енергопостачання, так і паливно-енергетичного комплексу країни в цілому, визначати механізми впливу при їх використанні на розвиток енергетики та держави, в тому числі на екологічну та соціальну сфери її діяльності. Головним результатом отриманої системи знань повинно бути вміння визначати доцільно економічні рамки їх використання та оптимальні варіанти поєднання відновлюваних джерел енергії з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енергопостачання і зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище.

2

«Екологічна стандартизація і сертифікація»: кредитів – 5; 9 і 10 семестри

Мета курсу: надання студентам основ теоретичних знань з екологічної стандартизації та сертифікації, суть якої полягає у встановленні таких взаємопов’язаних норм, правил і вимог на основі яких можна реалізувати широку програму захисту навколишнього середовища.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити майбутніх спеціалістів екологів з основоположними поняттями стандартизації і сертифікації; навчити їх практично використовувати екологічні стандарти при подальшій роботі на підприємстві, з метою проведення його сертифікації; доповнити професійну базу знань студентів головними міжнародними екологічними стандартами, які використовуються в Україні (ДСТУ серії ISO 14000, 9000).

3

«Енергетична ефективність та контроль устаткування і споруд»:  кредитів – 3; 9 семестр

Мета курсу: вивчення принципів, способів і засобів забезпечення енергоефективності для технологічного устатковання та споруд, формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) з сучасних підходів до виконання енергетичного контролю промислових підприємств, об’єктів нафтогазового комплексу і житлового комунального господарства, вивчення прийомів і способів виконання різних етапів проведення інструментального енергетичного аудиту.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів наступних компетенцій: здатність контролювати виконання виробничої програми на основі врахування вимог споживачів; екологічна грамотність; здатність осмисллено застосовувати методи наукового дослідження: теоретичні та експериментальні дослідження; володіти методами математичного моделювання в процесі виконання наукових досліджень.

4

 «Енергетичний менеджмент»: кредитів – 5; 9 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з використання основних функцій енергетичного менеджменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) про енергетичний менеджмент, як технічну і управлінську функцію, завдання якого полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, керуванні споживанням енергії таким чином, щоб вона використовувалась з максимальною ефективністю.

5

«Методи обробки інформації та ринок енергії»:  кредитів – 3; 7 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з аналізу подій, явищ та процесів на ринках енергії, виконання опрацювання інформації що присутня на цих ринках з метою оцінки різних факторів та прогнозування фінансово-економічних показників на енергетичних ринках; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: дати майбутнім спеціалістам знання про основи функціонування оптового ринку електроенергії, ринку газу і нафти в Україні та за кордоном; методи обробки інформації, що характеризує різні параметрів процесів на ринках енергії; принцип формування тарифів як інструменту забезпечення ефективності діяльності енергопостачальний компаній; методи обробки результатів вимірювань, що описують як стаціонарні так і нестаціонарні процеси; базові нормативні документи що визначають функціонування енергетичних ринків в Україні.

6

«Методи та засоби технічної діагностики»: кредитів – 3; 9 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового господарства; дати практичні рекомендації з технології проведення технічного діагностування методами, що регламентовані як базові відповідними нормативними документами України.

Завдання вивчення дисципліни: познайомити з пристроями, які застосовуються в процесі виконання завдань технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового господарства; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента.

7

«Методи екологічної діагностики»: кредитів – 3; 5 семестр

Мета курсу: полягає в отриманні майбутнім спеціалістам теоретичних знань і практичних рекомендацій по застосуванню сучасних методів екологічної діагностики для виконання інженерних досліджень в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; розвитку творчого мислення, підвищенні рівня загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: опанування знаннями з питань технології діагностування, фізичних основ методів екологічної діагностики; ознайомлення з основними методами екологічного діагностування та моніторингу (радіаційний, хімічно-аналітичний, оптичний, тепловий, радіохвильовий, озонометрія, моніторинг УФ-випромінювання, магнітних і електричних полів);             набуття досвіду у виборі технічних засобів екологічної діагностики залежно від специфіки об’єкту та умов проведення контролю та діагностування.

8

«Метрологія, сертифікація і стандартизація»: кредитів – 2; 3 і 8 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації заходів з метрології, стандартизації і сертифікації зварних конструкцій і продукції; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: надати майбутньому спеціалісту практичних навиків та умінь застосовувати положення метрології і організацію метрологічної служби на Україні та за кордоном; методи вимірювання різних параметрів технологічних процесів зварювання; принцип вибору зразкової апаратури для калібрування і повірки промислових приладів і вимірювальних каналів; методи обробки результатів вимірювань, способи підрахунку і зменшення похибок вимірювань; науково-методичні і організаційні основи стандартизації та сертифікації;    структуру та вимоги до змісту нормативних документів: технічні умови, стандарт підприємства.

9

«Нетрадиційні енергоресурси»: кредитів – 3; 9 і 10 семестри

Мета курсу: опанування знаннями з питань загальної енергетики, енергопостачання, енергозбереження; визначення ролі та місця в житті людства перетворення енергії, паливно -енергетичних ресурсів; ознайомлення з головними аспектами взаємодії об’єктів енергетики і навколишнього середовища; набути досвіду у виборі альтернативних, нетрадиційних джерел енергопостачання, розрахунку навантаження і споживання енергії, визначенні основних параметрів енергоносія; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння майбутніми фахівцями основних понять і принципів енергетики; принципів функціонування традиційної енергетики і паливно-енергетичного комплексу; основних видів та понять нетрадиційної енергетики (геліоенергетика, вітроенергетика і мала гідроенергетика, біоенергетика); вмінь застосувати принципи енергетичного аудиту і менеджменту для нетрадиційної енергетики.

10

«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»: кредитів – 3; 3 семестр

Мета курсу: формування у студентів уявлення про нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх використання, а також роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в житті людини та в функціонуванні держави.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутніх фахівців правильно визначати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як складових окремих систем енергопостачання, так і паливно-енергетичного комплексу країни в цілому, визначати механізми впливу при їх використанні на розвиток енергетики та держави, в тому числі на екологічну та соціальну сфери її діяльності; визначати доцільно-економічні рамки їх використання та оптимальні варіанти поєднання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енергопостачання і зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище.

11

 «Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі»:  кредитів – 5; 3 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації заходів з метрології, стандартизації і сертифікації, автоматизації технологічних процесів нафтогазового виробництва та проведення контролю якості нафтогазового обладнання і продукції; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутнього фахівця самостійно підготовити і здійснювати конкретний вимірювальний експеримент; здійснювати елементарну наладку вимірювальних приладів; проводити повірку приладів, оцінювати її результати; користуватися правилами побудови схем автоматизації і обґрунтовувати вибір регульованих, контрольованих, сигналізованих параметрів; грамотно користуватися фондом стандартів, проводити кваліфікаційний пошук по спеціалізованих питаннях підготовити технічні умови на продукцію чи процес; застосовувати методики управління якістю і засоби контролю якості у нафтогазовому виробництві.

12

«Основи енергетичного аудиту»: кредитів – 3; 7 семестр

Мета курсу: формування у студентів необхідних компетенцій (знань та умінь) з сучасних підходів до виконання енергетичного аудиту промислових підприємств та житлових об’єктів, вивчення прийомів і способів виконання різних етапів проведення енергетичного аудиту, розроблення і обґрунтування заходів для підвищення ефективності використання енергії та енергоносіїв;           дати майбутнім спеціалістам знання методики проведення енергетичного аудиту технологічного устаткування, систем електропостачання, холодильного обладнання, насосних, компресорних, освітлювальних, теплоперетворюючих систем та інших систем енергетичного менеджменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: підготовка студентів до самостійної інженерної діяльності з питань енергетичного аудиту.

13

«Стандартизація, сертифікація, управління якістю»: кредитів – 3; 5 і 6 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції, процесів та послуг; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі стандартизації, сертифікації, кваліметрії; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних із реалізацією процедур оцінки відповідності, управління якістю продукції, процесів та послуг в промисловості.

14

«Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг»: кредитів – 3,6; 7 семестр

Мета курсу: надання студентам основ теоретичних знань у галузі державного регулювання туристичних послуг. Завдання дисципліни і повне оволодіння студентами питаннями стандартизації, сертифікації та управління туристичними послугами, а також питаннями особливості ліцензування туристичної діяльності в Україні.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити майбутніх спеціалістів у сфері туристичного бізнесу з основоположними поняттями стандартизації та сертифікації, а також управління якістю у сфері надання туристичних послуг; вивчення методики практичного використання стандартів у сфері туристичних послуг при подальшій роботі на підприємстві, з метою проведення його сертифікації; доповнення професійної бази знань студентів основними нормативними документами, нормативно-правовими актами у сфері туризму.

15

«Стандартизація»: кредитів – 3; 3 семестр

Мета курсу: одержання студентами знань про теоретико-прикладний характер стандартизації в Україні та за кордоном.

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам ґрунтовні та систематичні знання про функції стандартизації у суспільстві; розкрити стан розвитку стандартизації в Україні та за кордоном; сформувати у студента уміння і навички складання, написання та оформлення професійних документів з опорою на стандарти; дати студентам знання про стандартизацію вимог до інформаційних видань.

16

 «Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта»: кредитів – 3; 9 і 10 семестри

Мета курсу: формування у студентів: знань сучасних теорій сталого розвитку суспільства; світогляду, що базується на принципах сталого розвитку, систематизації та засвоєння інформації з питань сталого розвитку; здатності формалізувати – переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд, тобто здійснювати теоретичне абстрагування. Такі здатності допоможуть спеціалісту розв’язувати конкретні професійні проблеми через участь у широкій дискусії громадськості з актуальних проблем сталого розвитку суспільства; умінь при здійсненні виробничої або соціальної діяльності мислити раціонально, послідовно і аргументовано; навичок користування набутими екологічними, економічними і суспільними знаннями за умов конкретної інженерно-конструкторської та науково-дослідної роботи.

Завдання вивчення дисципліни полягають в наступному: сформулювати основні теоретичні положення концепції сталого розвитку, показати, що означає сталий розвиток і які цілі він переслідує; описати існуючі методології та напрацьовані за десятиліття заходи сприяння розвитку, орієнтованому на громадське суспільство, приклади і різні інструменти соціальної мобілізації, висвітлити головні кроки щодо їхнього успішного застосування, умови та обмеження їх використання, зокрема, в Україні; сприяти розумінню того, що з розвитком інформаційних технологій настає час, коли для визначення законів гармонійного розвитку суспільства необхідно використовувати наукові методи, зокрема ті, що базуються на системному підході.

17

«Технічна діагностика систем нафотогазпостачання»: кредитів – 3; 9 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення контролю технічного стану систем нафтогазопостачання; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів та виробів; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та забезпеченням якості систем нафтогазопостачання.

18

«Технічна діагностика бурового на нафтогазопромислового обладнання»: кредитів – 1,5; 7 і 8 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення контролю якості бурового обладнання та інструменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів та виробів; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та забезпеченням якості бурового обладнання та інструменту.

19

«Інформаційні технології в енергетиці»: кредитів –   ; 9 семестр

Мета курсу:дати майбутнім спеціалістам теоретичні знання про принципи функціо­нування сучасних автоматизованих інформаційних систем управління та обліку енергоресурсів; ознайомитись з інтегрованими системами керування ресурсами, сервіса­ми саll-центрів та білінгових систем, геоінформаційними та мобільними техноло­гіями в енергетичній сфері та методологіями їх практичного застосовування; ознайомитись з практикою створення та підтримки функціонування ін­формаційно-вимірювальної системи енергокомпанії для виконання завдань енер­гетичного менеджменту; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури магістра.

Завдання вивчення дисципліни:ознайомити майбутніх фахівців із інформаційними технологіями та сервісами, що застосовуються для реалізації функцій енергетичного менеджменту; ознайомити з будовою, принципами функціонування та можливостями інтегрування новітніх інформаційних систем в енергетику та енергетичний менеджмент; ознайомити із завданнями, будовою та принципами функціонування інформаційно-вимірювальних систем для виконання завдань енергетичного менеджменту на підприємствах, установах та комунальній сфері.

20

«Енергоефективність та енергопланування»: кредитів – 2,5; 9 і 10 семестри

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів; дати практичні рекомендації з технології та порядку проведення енергетичного аудиту, а також структури та порядку оформлення звітних документів за результатами аудиту; познайомити з шляхами підвищення енергоефективності діючих енергетичних установок та новими технологіями перетворення енергії; розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутнього спеціаліста самостійно провести аналіз по визначенню ефективності використання енергоносіїв; визначити основні проблеми з якими пов’язані процеси виробництва, розподілу та споживання енергії; розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів; грамотно користуватися фондом нормативних документів, проводити кваліфікаційний пошук по спеціалізованих питаннях;        підготовити документи по результатах енергетичного аудиту.

21

«Енергоощадність в теплотехнічних процесах та установках»: кредитів – 2,5; 6 семестр

Мета курсу: придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок аналізу та розрахунку кількісних показників теплоенергетичних потоків в системах теплопостачання і вентиляції, засвоєння методик розрахунку та умінь з конструювання енергоефективних систем створення і підтримання мікроклімату, використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергопостачання, моделювання процесів в енергозберігаючих системах та їх експериментальне дослідження.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння знанням про сучасні технології виробництва, споживання та утилізації енергії, про фізичну природу цих процесів, засвоєння основних понять і визначень, вивчення кількісних характеристик процесів перетворення теплоти і енергії та методів їх застосування для рішення практичних завдань по розрахунку процесів раціонального використання енергоресурсів і теплоутилізації, вмінням розрахувати основні експлуатаційні показники і характеристики енергозберігаючого обладнання.

22

 «Контроль якості зварювання»: кредитів – 1,5; 8 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з організації та проведення контролю якості зварних з’єднань металоконструкцій і елементів обладнання; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять і визначень у галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів та виробів; вивчення технічних засобів, технологій та чинних нормативних документів і стандартів, пов’язаних з технічною діагностикою зварних з’єднань.

23

«Метрологія і стандартизація»: кредитів – 1,5; 6 і 8 семестри

Мета курсу: формування у майбутніх спеціалістів в галузі геодезії знань основних положень та визначень у сфері метрології та стандартизації, прийнятих в Україні, міжнародних одиниць вимірювання фізичних величин та їх похідних, про установлені правила передач одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювань; мати загальну уяву про державну та міжнародну метрологію та стандартизацію, їх діяльність, нормативну базу та їх зв’язок в комплексному управлінні якістю продукції; вміти оцінювати точність робіт при створенні картографічного матеріалу, інвентаризації земель, паспортизації магістральних нафтогазопроводів і т.п.; проводити метрологічну експертизу конструкторської та технологічної документації.

Завдання вивчення дисципліни: навчити майбутнього фахівця більш кваліфіковано і ефективно використовувати стандартизацію державного метрологічного забезпечення з єдності і потрібної точності вимірювань при розкритті невідповідності результатів вимірювань, розв’язувати задачі підвищення їх точності орієнтуватися в рішеннях Держстандарту і міжнародних організацій з питань метрології і стандартизації на сучасному рівні.

24

«Основи науково-дослідної роботи»: кредитів – 1,5; 6 семестр

Мета курсу: ознайомлення й навчання студента з основами науково-дослідної роботи, методологією і методами виконання науково-дослідних робіт, вирішенням творчих технічних завдань у відповідних галузях.

Завдання вивчення дисципліни: поглиблене ознайомлення студентів з основами проведення науково-дослідних робіт, оформлення їх результатів, а також засвоєння знань:

–           про суть і методи виконання науково-дослідних робіт;

–           технологію і типологію досліджень;

–           виготовлення і апробацію експериментальних взірців дослідницької роботи;

–           впровадження в експлуатацію.

25

«Система управління якістю»: кредитів – 2,5; 10 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з побудови, впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю в державних установах, закладах та підприємствах будь-яких форм власності; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями практичних навиків у грамотному користуванні фондом стандартів, проведенні кваліфікаційного пошуку по спеціалізованих питаннях; підготовленні технічних умов на продукцію чи процес; застосовуванні методики управління якістю при здійсненні управлінських функцій; розробленні, впровадженні та реалізації системи управління якістю на базових об’єктах управлінської діяльності.

26

«Технічна діагностика електрообладнання»: кредитів – 1,5; 6 семестр

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи та практичні рекомендації з організації та проведення технічної діагностики основних видів електрообладнання; розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної культури студента.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння основних понять, завдань і принципів реалізації технічної діагностики електрообладнання; вивчення методів, методик, технологій, чинних нормативних документів та стандартів, пов’язаних з технічним діагностуванням електрообладнання.

©2022 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet

Log in with your credentials

Forgot your details?